1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų užsakymo – pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Nuomininko ir Nuomotojo teisės, pareigos, atsakomybė, paslaugų suteikimo-įsigijimo tvarka ir kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Nuomininkas, pateikdamas rezervacinį užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su Armorent.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant pasalugas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje www.armorent.lt, nuomininkas privalo pateikti rezervacijos metu prašomus duomenys: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.
2.2. Nuomininkas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą registracijos metu.
2.3. Pateikdamas užsakymą nuomininkas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymo tikslais.
2.4. Nuomininkas, užsiregistruodamas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje bei užsakydamas paslaugas, yra pilnai atsakingas už savo paskyros prisijungimo duomenų saugumą ir užsakymo valdymą www.armorent.lt tinklapyje.
2.5. Nuomotojas įsipareigoja neatskleisti nuomininko asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus įmones, teikiančias nuomininko užsakytas automobilių nuomos paslaugas arba kuomet tai yra reikalaujama kompetentingų Valstybės institucijų, LR įstatymų numatytais atvejais.

3. Nuomininko teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Nuomininkas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už užsakytas automobilių nuomos pasalugas iki jų suteikimo momento, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.
3.2 Rezervacijos formoje Nuomininkas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu rezervacijos formoje nuomininkass pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Nuomotojas neatsako už tinkamos paslaugos suteikimą.
3.2. Pasikeitus Nuomininko duomenims, pateiktiems rezervacijos formoje, Nuomininkas privalo juos nedelsiant atnaujinti arba susisiekti ir informuoti Nuomotojąą, www.armorent.lt pateiktais kontaktais.
3.3. Nuomininkas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą nemokamai bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip likus 72 (septyniasdešimt dviem) valandoms iki užsakymo atsiėmimo laiko.

3.4. Jei Nuomininkas atšaukia pateiktą užsakymą, likus mažiau nei 72 (septyniasdešimt dviem) valandoms iki užsakymo atsiėmimo laiko arba neatvyksta atsiimti pateikto užsakymo, vadovaudamasis el. paštu pateikta informacija, Nuomininkas privalo kompensuoti Nuomotojui kilusias išlaidas, kurios yra lygios 20 (dvidešimt) procentų visos pateikto užsakymo sumos.

4. Nuomotojo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Nuomotojas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformos www.armorent.lt teikiamomis paslaugomis.
4.3. Nuomotojas įsipareigoja gerbti nuomininko privatumo teisę į nuomininkui priklausančią, asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus www.armorent.lt tiekėjus teikiančius nuomininkui užsakytas automobilių nuomos pasalugas.
4.4. Nuomotojas įsipareigoja teisingai perduoti Nuomininko pateiktą užsakyma tiekėjams, teikiantiems paslaugas Nuomininkui.

4.5. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti suteikimą Paslaugų, atitinkančių Nuomininko pateiktą užsakymą.


5. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.

5.1. Automobilių nuomos paslaugų užsakymai yra priimami naudojantis internetine automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platforma www.armorent.lt arba susisiekus ir pateikus užsakymą nurodytais kontaktiniais telefonų numeriais.
5.4. Visos prekių irpaslaugų kainos sistemoje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Nuomininkas atsiskaityti už gali:
5.4.1. Pervedimu, naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

5.4.2. Vietoje, atsiimant užsakymą, būdais nurodytais skiltyje “nuomos sąlygos” prie užsakomo automobilio.

5.5. Užsakymas yra priimtas, nuo momento, kuomet nuomininkas gauna užsakymo patvirtinimą savo nurodytų, el. pašto adresu.
5.6. Nuomininkui pasirinkus atiskaitymo būdą - “Mokėti dabar” ir neįvykdžius mokėjimo, užsakymas yra laikomas negaliojančiu.

5.7. Nuomininkas pasirinkęs atsiskaitymo būdą – “Mokėti atsiimant automobilį”, įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą tiesiogiai paslaugų tiekėjui, paslaugų atsiiėmimo metu.

5.8. Paslaugos nuomininkui yra suteikiamos tik apmokėjus visą užsakymo kainą.

6. Paslaugų teikimas.

6.1. Nuomininkas įsipareigoja nurodyti tikslią vietą ir datą automobilių paslaugoms bei papildomos paslaugoms gauti.
6.2. Rezervacijos metu, pasirinkus mokėjimo būdą nuomininkas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su užsakymo ir nuomos taisyklėmis.
6.3. Paslaugų atsiėmimo metu, Nuomininkas privalo turėti visus dokumentus, kurie yra nurodyti internetinės svetainės, www.armorent.lt, skiltyje “rezervavimo taisyklės” prie užsakomo automobilio.
6.4. Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti Nuomotoją, jeigu užsakytos paslaugos yra gaunamos ne laiku dėl tiekėjų kaltės; jei tiekėjas pateikia automobilį, kuris yra žemesnės klasės nei Nuomininko užsakytas automobilis; jei papildoma įranga ir paslaugos neatitinka užsakyme pasirinktų.
6.7. Jei paslaugos Nuomininkui yra nesuteikiamos dėl pačio Nuomotojo kaltės t.y. neteisingai nurodant atsiėmimo vietą ir laiką, neturint nurodytų, reikalingų dokumentų, banko mokėjimo kortelių ir nesilaikant tiekėjo nuomos sąlygų, pateiktų www. armorent.lt svetainės skiltyje “nuomos sąlygos” prie užsakomo automobilio, pinigai už užsakymą Nuomininkui nėra grąžinami.

7. Paslaugų kokybė ir garantijos.

7.1. Visa reikalinga informacija, prieš Nuomininkui užsakant paslaugas, yra pateikta užsakymo taisyklėse ir nuomos sąlygose prie kiekvienos pateikiamos automobilių nuomos paslaugos.
7.2. Visas parduodamas automobilių nuomos paslaugas Nuomininkui pristato www.armorent.lt įgalioti tiekėjai - automobilių nuomos įmonės.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šių paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
8.2. Šioms paslaugoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.